คู่มือการจัดการประกวดและการตัดสินโคเนื้อ

รายละเอียด

 • คู่มือการจัดการประกวดและการตัดสินโคเนื้อ

 • 2564

 •   สมพร โชคเจริญ

 • หนังสือ

 • 978-616-358-580-6

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 56 หน้า

 • E70-การค้า/การตลาด

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • โคเนื้อ;โคพื้้นเมืือง;โคลููกผสม;การปรับปรุงพันธุ์สัตว์;สนามประกวด;กระบวนการจััดประกวด;การทดสอบสมรรถภาพ;สมรรถภาพของสัตว์

 • Beef cattle;Bovidae;Animal breeding;Contest;Performance testing;Animal performance

 • TAB000025650280

 • 20220001

 • [1] สมพร โชคเจริญ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University