คู่มือการจัดประกวดควายไทย

รายละเอียด

 • คู่มือการจัดประกวดควายไทย

 • Judging of Thai buffalo

 • 2564

 •   กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ
    เยาวลักษณ์ เลไพจิตร
    จิรัสย์ชา กองแก้ว
    เฉลิมพล มหามาตร

 • หนังสือ

 • 978-616-358-584-4

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 40 หน้า

 • E70-การค้า/การตลาด

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • ควายไทย;กระบือไทย;พันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;สัณฐานวิทยาของสัตว์;การจัดประกวด;การประกวดควาย;มาตรฐานการประกวด;รูปแบบการประกวด;การตัดสิน;ประเทศไทย

 • Thai buffalo;Breed;Breed characteristics;Animal anatomy;Animal structure;Contest;Buffalo contest;Contest standard;Contest format;Judging;Thailand

 • TAB000025650278

 • 20210105

 • [1] กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ)
  [2] เยาวลักษณ์ เลไพจิตร (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและการรับรองพันธุ์สัตว์)
  [3] จิรัสย์ชา กองแก้ว (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและการรับรองพันธุ์สัตว์)
  [4] เฉลิมพล มหามาตร (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์บุรีรัมย์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University