อธิบดีกรมปศุสัตว์ส่งเสริมแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้มั่นคงสร้างรายได้มั่งคั่งและประกอบอาชีพได้ยั่งยืน

รายละเอียด

 • อธิบดีกรมปศุสัตว์ส่งเสริมแกะเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ให้มั่นคงสร้างรายได้มั่งคั่งและประกอบอาชีพได้ยั่งยืน

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • เม.ย. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 336 หน้า 89-90

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • C20-การส่งเสริม

 • L01-การผลิตสัตว์

 • แกะ;แหล่งเรียนรู้;การส่งเสริม;ขนแกะ;หัตถกรรม;ปศุสัตว์;สัตว์เศรษฐกิจ;อาชีพ;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125650347

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University