กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์ เปิดตัวเครื่องหมายการรับรองมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free)

 • 2564

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • พ.ค. 2564

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 337 หน้า 31-33

 • ไทย

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • ไก่ไข่;มาตรฐานฟาร์ม;แบบไม่ใช้กรง;เครื่องหมายการรับรอง;การขอรับรอง;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125650317

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University