กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์ส่งเสริมการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรจังหวัดชายแดนภาคใต้

 • 2563

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • Livestock Inside Magazine

 • พ.ค. 2563

 • ปีที่ 28 ฉบับที่ 325 หน้า 85-88

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • แพะ;เกษตรกร;การส่งเสริม;การเลี้ยง;โรงเรือน;ธนาคารแพะ;พันธุ์;ลักษณะประจำพันธุ์;กรมปศุสัตว์;จังหวัดชายแดน;ภาคใต้

 • TAB000125641264

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University