ประสิทธิผลของสารทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ในการเป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตในปลานิล (Oreochromis niloticus)

รายละเอียด

 • ประสิทธิผลของสารทรานสเฟอร์แฟคเตอร์ในการเป็นสารส่งเสริมการเจริญเติบโตในปลานิล (Oreochromis niloticus)

 • Effecicacy of transfer factor substance as a growth promoter in Nile Tilapia (Oreochromis niloticus)

 • 2558

 •   สำราญ บรรณจิรกุล
    นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์

 • บทความในวารสาร

 • สัตวแพทย์มหานครสาร

 • Journal of Mahanakorn Veterinary Medicine

 • ม.ค.-มิ.ย. 2558

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 หน้า 41-48

 • http://www.vet.mut.ac.th/journal_jmvm

 • ไทย

 • M12-การเพาะเลี้ยง

 • Q55-สารเจือปนในอาหารสัตว์

 • L52-การเจริญเติบโตของสัตว์

 • ปลานิล;การเพาะเลี้ยง;ทรานสเฟอร์แฟคเตอร์;สารส่งเสริมการเจริญเติบโต;อาหารปลา;การเสริม;การให้อาหาร;การเจริญเติบโต;จุลพยาธิวิทยา

 • TAB000125640031

 • [1] สำราญ บรรณจิรกุล (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะสัตวแพทยศาสตร์ คลินิกสัตว์น้ำ)
  [2] นุชนารถ ทิพย์มงคลศิลป์ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)

 • [1] Sumrarn Bunnajirakul (Mahanakorn University of Technology, Bangkok (Thailand). Faculty of Veterinary Medicine. Aquatic Animals Clinic)
  [2] Nutcharnart Tipmongkolsilp (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Livestock Standard and Certification)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University