การพัฒนาระบบควบคุมยาสัตว์ วัตถุอันตราย (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ) และเชื้อดื้อยาในการเลี้ยงสัตว์

รายละเอียด

 • การพัฒนาระบบควบคุมยาสัตว์ วัตถุอันตราย (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ) และเชื้อดื้อยาในการเลี้ยงสัตว์

 • 2560

 •   ศศิ เจริญพจน์

 • หนังสือ

 • 978-616-358-279-9

 • กรมปศุสัตว์

 • นนทบุรี

 • 227 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • Q55-สารเจือปนในอาหารสัตว์

 • ยาสัตว์;วัตถุอันตราย;ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ;ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด;ยาต้านจุลชีพ;เชื้อดื้อยา;อาหารสัตว์ที่มียา;การควบคุมยาสัตว์;กฎหมาย;พระราชบัญญัติยา;การควบคุมคุณภาพ;การกระจายยา;การผลิต;การขออนุญาต;การขึ้นทะเบียน;การค้า;การนำเข้า;การส่งออก;มาตรฐานสินค้าเกษตร

 • TAB000025630665

 • [1] ศศิ เจริญพจน์ (กรมปศุสัตว์ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ฝ่ายยาสัตว์และการจัดการเชื้อดื้อยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University