ผักตบชะวาอีกที

รายละเอียด

 • ผักตบชะวาอีกที

 • 2521

 •   ชาญชัย มณีดุลย์

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่

 • ต.ค. 2521

 • ปีที่ 26 ฉบับที่ 10 หน้า 23-30

 • ไทย

 • H60-วัชพืช

 • ผักตบชวา;วัชพืช;ถิ่นกำเนิด;การใช้ประโยชน์;ลักษณะทั่วไป;การแพร่พันธุ์;การงอก;การพักตัวของเมล็ด;การระบาด;ผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม;การป้องกันกำจัด

 • PIS00030228

 • [1] ชาญชัย มณีดุลย์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University