มีอะไรใหม่ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

รายละเอียด

 • มีอะไรใหม่ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 • 2550

 •   จีระศักดิ์ แซ่ลิ่ม

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

 • ม.ค.-เม.ย. 2550

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 หน้า 39-40

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • C10-การศึกษา

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • งานวิจัย;ปศุสัตว์;การศึกษาดูงาน;เทคโนโลยี;การพัฒนา;จีน

 • TAB000125633373

 • [1] จีระศักดิ์ แซ่ลิ่ม (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยพืชอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University