สภาพการฟื้นตัวของหญ้าแพงโกลาจากภัยน้ำท่วมปี 2549

รายละเอียด

 • สภาพการฟื้นตัวของหญ้าแพงโกลาจากภัยน้ำท่วมปี 2549

 • 2550

 •   วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม
    นพวรรณ ชมชัย
    ณรงค์ศักดิ์ ดำชม

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

 • ก.ย.-ธ.ค. 2550

 • ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 หน้า 18-19

 • ไทย

 • H50-ความผิดปกติของพืช

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • F01-การผลิตพืช

 • หญ้าแพงโกลา;น้ำท่วม;ความเสียหาย;การฟื้นตัว;ผลผลิต

 • TAB000125633325

 • [1] วิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท)
  [2] นพวรรณ ชมชัย (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท)
  [3] ณรงค์ศักดิ์ ดำชม (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University