ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่ นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (บรรณาธิการวารสารข่าวสารพืชอาหารสัตว์)

รายละเอียด

 • ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ บทความ และเอกสารเผยแพร่ นายจีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์ อดีตรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (บรรณาธิการวารสารข่าวสารพืชอาหารสัตว์)

 • 2551

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

 • ก.ย.-ธ.ค. 2551

 • ปีที่ 13 ฉบับที่ 3 หน้า 6-15

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • F01-การผลิตพืช

 • จีระวัชร์ เข็มสวัสดิ์;ผลงานวิจัย;ผลงานวิชาการ;บทความ;เอกสารเผยแพร่;พืชอาหารสัตว์;การผลิต;กรมปศุสัตว์

 • TAB000125633297

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University