หญ้ากัวเตมาลา

รายละเอียด

 • หญ้ากัวเตมาลา

 • 2519

 •   ชาญชัย มณีดุลย์

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่

 • ธ.ค. 2519

 • ปีที่ 24 ฉบับที่ 12 หน้า 15-25

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • F50-โครงสร้างของพืช

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • หญ้ากัวเตมาลา;การปลูก;การดูแลรักษา;หญ้าสวนครัว;ลักษณะทั่วไป;การเจริญเติบโต;การตัดหญ้า;คุณค่าทางอาหาร;องค์ประกอบทางเคมี

 • PIS00030198

 • [1] ชาญชัย มณีดุลย์ (กรมปศุสัตว์ สำนักงานพัฒนาปศุสัตว์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอนแก่น)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University