ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี

รายละเอียด

 • ความต้องการรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ด้านการเลี้ยงไก่พื้นเมืองของเกษตรกรในพื้นที่รอบโครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง-ชลบุรี

 • The need for technology transfer of native chicken farming knowledge in the area around the royal initiated Pluakdaeng development project of Rayong-Chonburi provinces

 • 2560

 •   นิธิศ จิตนิยม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารวิชาการปศุสัตว์เขต 5

 • Warasan Wichakan Pasusat Khet 5

 • ต.ค. 2560-ม.ค. 2561

 • ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 หน้า 1-29

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • L01-การผลิตสัตว์

 • ไก่;เกษตรกร;องค์ความรู้;การถ่ายทอดเทคโนโลยี;ความต้องการ;ความคิดเห็น;การเลี้ยง;พันธุ์พื้นเมือง;การให้อาหาร;โรงเรือน;การควบคุมโรค;การจัดการฟาร์ม;จ.ระยอง;จ.ชลบุรี

 • TAB000125632681

 • [1] นิธิศ จิตนิยม (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5)

 • [1] Nitit Jitniyom (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Office of Regional Livestock 5)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University