คู่มือการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการส่งออก

รายละเอียด

 • คู่มือการออกหนังสือรับรองสุขอนามัยสำหรับเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์เพื่อการส่งออก

 • 2560

 •   โสภัชย์ ชวาลกุล

 • หนังสือ

 • 978-974-682-414-9

 • กรมปศุสัตว์

 • นนทบุรี

 • 228 หน้า

 • D50-กฎหมาย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • E71-การค้าระหว่างประเทศ

 • เนื้อสัตว์;ผลิตภัณฑ์จากสัตว์;สุขอนามัย;การออกหนังสือรับรอง;กระบวนการผลิต;การตรวจสอบย้อนกลับ;การส่งออก;มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

 • Meat;Meat products;Hygiene;Sanitation;Certificate system;Processing;Traceability

 • TAB000025630733

 • [1] โสภัชย์ ชวาลกุล (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University