ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ในปศุสัตว์

รายละเอียด

 • ความสำเร็จในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อใช้ในปศุสัตว์

 • เอกสารประกอบการประชุมวิชาการสมุนไพรไทย: โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ ครั้งที่ 3

 • 2548

 •   นันทวัน บุณยะประภัศร

 • บทความในหนังสือ

 • 974-537-705-8

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน
  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์
  มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์
  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
  กรมปศุสัตว์
  สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย

 • การประชุมวิชาการสมุนไพรไทย: โอกาสและทางเลือกใหม่ของอุตสาหกรรมผลิตสัตว์ ครั้งที่ 3

 • กรุงเทพฯ

 • 11-12 พ.ค. 2548

 • กรุงเทพฯ

 • 163 หน้า

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • L73-โรคสัตว์

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • ปศุสัตว์;พืชสมุนไพร;ยารักษาสัตว์;อาหารสัตว์;อาหารเสริมสุขภาพ;การวิจัย;การพัฒนาผลิตภัณฑ์;การทดแทนยาปฏิชีวนะ;ความปลอดภัยทางอาหาร

 • TAB000025610632

 • [1] นันทวัน บุณยะประภัศร (มหาวิทยาลัยมหิดล คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชวินิจฉัย)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University