ควายกับวิถีชีวิตคนไทย

รายละเอียด

 • ควายกับวิถีชีวิตคนไทย

 • ภูมิปัญญาไทยเกี่ยวกับควาย

 • ไม่ระบุ

 •   จรัญ จันทลักขณา

 • บทความในหนังสือ

 • 974-682-140-7

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี

 • กรุงเทพฯ

 • 205 หน้า

 • ไทย

 • E50-ชนบท

 • E14-เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

 • กระบือ;ควาย;วิถีชีวิต;คนไทย;เศรษฐกิจพอเพียง;การเกษตรยั่งยืน

 • Water buffaloes;Socioeconomic environment;Rural areas;Self sufficiency;Sustainability

 • KUC00004426

 • [1] จรัญ จันทลักขณา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University