โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย

รายละเอียด

 • โครงการจัดทำฐานข้อมูลคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสุกรในประเทศไทย

 • Project for establishing nutritional value database of swine feedstuffs in Thailand

 • 2560

 •   สุกัญญา รัตนทับท่ิมทอง
    ยุวเรศ เรืองพานิช
    เนรมิตร สุขมณี
    รณชัย สิทธิไกรพงษ์
    อรประพันธ์ ส่งเสริม
    ทิพย์มนต์ ใยเกษ
    วรรณี ชิวปรีชา
    เกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ์
    วิราวรรณ จุลโพธิ์
    สุกัญญา ยุงระแหง
    วราพันธุ์ จินตณวิชญ์
    ภคอร อัครมธุรากุล
    ทัสนันทน์ หงสะพัก
    ภัทราพร ภุมรินทร์
    พิเชษฐ์ ศรีบุญยงค์
    นพวรรณ ชมชัย
    หทัยรัตน์ พลายมาศ
    วิทธวัช โมฬี
    ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่และสุกร

 • Chicken and Pig Magazine (Thailand)

 • พ.ค. 2560

 • ปีที่ 15 ฉบับที่ 168 หน้า 100-102

 • ไทย

 • C30-สารสนเทศ

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • สุกร;วัตถุดิบอาหารสัตว์;ฐานข้อมูล;คุณค่าทางโภชนะ;สูตรอาหาร

 • TAB000125604587

 • [1] สุกัญญา รัตนทับท่ิมทอง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [2] ยุวเรศ เรืองพานิช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [3] เนรมิตร สุขมณี (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [4] รณชัย สิทธิไกรพงษ์ (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร)
  [5] อรประพันธ์ ส่งเสริม (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [6] ทิพย์มนต์ ใยเกษ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สถาบันสุวรรณวาจกกสิกิจเพื่อการค้นคว้าและพัฒนาปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ สถานีวิจัยทับกวาง)
  [7] วรรณี ชิวปรีชา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [8] เกรียงศักดิ์ สะอาดรักษ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [9] วิราวรรณ จุลโพธิ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [10] สุกัญญา ยุงระแหง (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [11] วราพันธุ์ จินตณวิชญ์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [12] ภคอร อัครมธุรากุล (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [13] ทัสนันทน์ หงสะพัก (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน คณะเกษตร กำแพงแสน ภาควิชาสัตวบาล)
  [14] ภัทราพร ภุมรินทร์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
  [15] พิเชษฐ์ ศรีบุญยงค์ (มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร)
  [16] นพวรรณ ชมชัย (กรมปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์)
  [17] หทัยรัตน์ พลายมาศ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาสัตวบาล)
  [18] วิทธวัช โมฬี (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
  [19] ณัฎฐนัณ แสนทวีสุข (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University