โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์

รายละเอียด

 • โครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) กรมปศุสัตว์

 • 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

 • 2560

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 124 หน้า

 • ไทย

 • C20-การส่งเสริม

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • หน่วยงานพัฒนา;ธนาคารเพื่อการพัฒนา;เกษตรกร;โครงการพัฒนา;ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนา;โค;กระบือ;ประเทศไทย;

 • Development agencies;Development banks;Farmers;Development projects;Development aid;Cattle;Water buffaloes;Thailand;

 • โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ;ธคก.;การบริการ;หน่วยงานพัฒนา;เกษตรกร;การขอรับบริการ;การสนับสนุนพันธุ์สัตว์;การช่วยเหลือเกษตรกร;โค;กระบือ

 • Royal cattle-buffalo bank for farmer;Service;Farmer;Cattle;Buffalo

 • TAB000025610053

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University