ควายไทยจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

รายละเอียด

 • ควายไทยจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

 • 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

 • 2560

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 124 หน้า

 • ไทย

 • A50-วิจัยเกษตร

 • C20-การส่งเสริม

 • L01-การผลิตสัตว์

 • กระบือ;การวิจัย;โครงการวิจัย;การพัฒนาการเกษตร;

 • Water buffaloes;Research;Research projects;Agricultural development;

 • ควาย;กระบือ;บทบาทของควาย;งานวิจัยควาย;โครงการวิจัยควายในอนาคต;การพัฒนาควายไทย

 • Buffalo;Role of buffalo;Research

 • TAB000025610051

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University