กาสรกสิวิทย์: โรงเรียนสอนควายฝึกคนแห่งแรกของโลก

รายละเอียด

 • กาสรกสิวิทย์: โรงเรียนสอนควายฝึกคนแห่งแรกของโลก

 • 16 ปี สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทยกับการมีส่วนร่วมอนุรักษ์พัฒนาควายไทยและเครือข่ายคนรักควายเพื่อก้าวสู้ คนกับควายไทย 4.0

 • 2560

 •   สุพจน์ ศรีสร้อย

 • บทความในหนังสือ

 • กรมปศุสัตว์
  สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย

 • กรุงเทพฯ

 • 124 หน้า

 • ไทย

 • C10-การศึกษา

 • L01-การผลิตสัตว์

 • สถาบันการศึกษา;การฝึกสัตว์;กระบือ;ภูมิปัญญาพื้นบ้าน;

 • Educational institutions;Animal training;Water buffaloes;Indigenous knowledge;

 • กาสรกสิวิทย์;โรงเรียนสอนควาย;โรงเรียนฝึกควาย;ภูมิปัญญาไทย;การฝึกสัตว์

 • Kakornkasivit school

 • TAB000025610049

 • [1] สุพจน์ ศรีสร้อย (สมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University