คู่มือปฏิบัติการผลิตโคเนื้อเชิงการค้าสำหรับเจ้าหน้าที่

รายละเอียด

 • คู่มือปฏิบัติการผลิตโคเนื้อเชิงการค้าสำหรับเจ้าหน้าที่

 • Commercial beef cattle production handbook: Official edition

 • 2559

 •   ปิยศักด์ สุวรรณี
    สมพร โชคเจริญ
    กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ
    อิทธิพล เผ่าไพศาล
    วิทยา สุมามาลย์
    สุวิช บุญโปร่ง
    สุพจน์ ศรีสร้อย
    ภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง
    สมศักดิ์ เปรมปรีย์
    สุวัฒน์ มัตราช

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • 978-616-358-193-8

 • กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 96 หน้า

 • C20-การส่งเสริม

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • L01-การผลิตสัตว์

 • โคเนื้อ;สถานการณ์ด้านการเกษตร;การผลิตสัตว์;การวางแผน;การวางแผนฟาร์ม;

 • Beef cattle;Agricultural situation;Animal production;Planning;Farm planning;

 • โคเนื้อ;การพัฒนาโคเนื้อ;สถานภาพการผลิตโคเนื้อ;การผลิตโคเนื้อ;ความต้องการโคเนื้อ;การวางแผนระบบการผลิต;คู่มือปฏิบัติ;เจ้าหน้าที่

 • Beef cattle;Agricultural situation;Production;Planning

 • TAB000025610044

 • 20180002

 • [1] ปิยศักด์ สุวรรณี (กรมปศุสัตว์)
  [2] สมพร โชคเจริญ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)
  [3] กุลภัทร์ โพธิกนิษฐ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)
  [4] อิทธิพล เผ่าไพศาล (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)
  [5] วิทยา สุมามาลย์ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์)
  [6] สุวิช บุญโปร่ง (กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
  [7] สุพจน์ ศรีสร้อย (กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)
  [8] ภานุพันธ์ พงษ์เพ็ง (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์)
  [9] สมศักดิ์ เปรมปรีย์ (กรมปศุสัตว์ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์)
  [10] สุวัฒน์ มัตราช (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 4)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University