การวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในน้ำเพื่อการเกษตรภาคสนาม

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์ปริมาณแคลเซียมในน้ำเพื่อการเกษตรภาคสนาม

 • Determination of calcium in irrigation water on field methodology

 • 2553

 •   สุพิดา วัฒนนาวิน
    สราวุธ เดชมณี
    รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส

 • บทความในวารสาร

 • ข่าวสารพืชอาหารสัตว์

 • ก.ย.-ธ.ค. 2553

 • ปีที่ 15 ฉบับที่ 3 หน้า 22-32

 • ไทย

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • น้ำ;น้ำเพื่อการเกษตร;แคลเซียม;การวิเคราะห์ปริมาณ;ศักย์ไฟฟ้า;แคลเซียมไอออนซีเล็คทีฟอิเล็คโทรดโพเทนซิออเมทรี;ภาคสนาม

 • TAB000125534735

 • [1] สุพิดา วัฒนนาวิน (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นราธิวาส)
  [2] สราวุธ เดชมณี (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
  [3] รุ่งโรจน์ รัตนโอภาส (มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University