การจัดทำแนวคันดินสำหรับแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

รายละเอียด

 • การจัดทำแนวคันดินสำหรับแปลงผลิตพืชอาหารสัตว์เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ

 • 2553

 •   เทอดศักดิ์ จันทน์เทศ
    ณรงค์ ห้วยศรีจันทร์
    ประกอบ สุวนราวัฒน์
    ชิ้น ทองเกิด
    สมชัย อินบำรุง
    เสน่ห์ ลาภอารมณ์
    สุริยา ลามูลเทียร
    ทะนงศักดิ์ สิงหรา
    วิวัฒน์ นนทะสร
    สมจิตร อินทรมณี
    เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์

  เพิ่มเติม

 • บทความในวารสาร

 • วารสารดินและปุ๋ย

 • Thai Journal of Soils and Fertilizers (Thailand)

 • เม.ย.-มิ.ย. 2553

 • ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 หน้า 139-143

 • ไทย

 • P36-การปรับปรุงดิน

 • F01-การผลิตพืช

 • P33-เคมี-ฟิสิกส์ดิน

 • พืชอาหารสัตว์;แปลงผลิตพืชอาหารสัตว์;แนวคันดิน;การอนุรักษ์ดินและน้ำ;คุณสมบัติทางเคมีและกายภาพของดิน

 • TAB000125534682

 • [1] เทอดศักดิ์ จันทน์เทศ (กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์)
  [2] ณรงค์ ห้วยศรีจันทร์ (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ขอนแก่น)
  [3] ประกอบ สุวนราวัฒน์ (กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์)
  [4] ชิ้น ทองเกิด (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา)
  [5] สมชัย อินบำรุง (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท)
  [6] เสน่ห์ ลาภอารมณ์ (กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี)
  [7] สุริยา ลามูลเทียร (กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์อุดรธานี)
  [8] ทะนงศักดิ์ สิงหรา (กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย)
  [9] วิวัฒน์ นนทะสร (กรมปศุสัตว์ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์เลย)
  [10] สมจิตร อินทรมณี (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์)
  [11] เพ็ญศรี ศรประสิทธิ์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University