น้ำนมแพะ 360 องศา ดื่มได้ทุกสถานการณ์ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

รายละเอียด

 • น้ำนมแพะ 360 องศา ดื่มได้ทุกสถานการณ์ เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

 • 2553

 •   มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • ส.ค. 2553

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 208 หน้า 164-167

 • http://www.mediaofgreengroup.com

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • S20-สารอาหาร-สรีระ

 • น้ำนม;น้ำนมแพะ;การดื่มนม;สุขภาพ;การแพ้นม;การย่อย;คุณค่าทางอาหาร;การรักษาโรค

 • TAB000125532439

 • [1] มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ (กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University