น้ำนมแพะ ถึงเวลาต้องเลือก ไม่ใช่แค่ดื่มแต่ดื่มแล้วต้องได้ประโยชน์

รายละเอียด

 • น้ำนมแพะ ถึงเวลาต้องเลือก ไม่ใช่แค่ดื่มแต่ดื่มแล้วต้องได้ประโยชน์

 • 2553

 •   มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์

 • บทความในวารสาร

 • สัตว์บก

 • ก.ค. 2553

 • ปีที่ 18 ฉบับที่ 207 หน้า 176-180

 • http://www.mediaofgreengroup.com

 • ไทย

 • S01-โภชนศาสตร์

 • S30-โรคขาดสารอาหาร

 • Q04-องค์ประกอบอาหาร

 • น้ำนมแพะ;การบริโภค;การกระตุ้นภูมิคุ้มกัน;โรคภูมิแพ้;สารอาหาร;คุณค่าทางอาหาร

 • TAB000125532076

 • [1] มานิตย์ วาสุเทพรังสรรค์ (กรมปศุสัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์นมเชียงใหม่)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University