กรมปศุสัตว์ระดมสมอง เรื่องน้ำเชื้อผสมเทียมและพรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

รายละเอียด

 • กรมปศุสัตว์ระดมสมอง เรื่องน้ำเชื้อผสมเทียมและพรบ.ความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย พ.ศ.2551

 • 2553

 •   เพ็ญศิริ ดวงอุดม

 • บทความในวารสาร

 • สาส์นไก่และสุกร

 • ก.ค. 2553

 • ปีที่ 8 ฉบับที่ 86 หน้า 62

 • ไทย

 • D50-กฎหมาย

 • E70-การค้า/การตลาด

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • น้ำเชื้อผสมเทียม;พระราชบัญญัติ;ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย;สินค้าไม่ปลอดภัย;กฎหมาย;ผู้ประกอบการ;การผลิต;การจำหน่าย

 • TAB000125532065

 • [1] เพ็ญศิริ ดวงอุดม (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาการปศุสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University