คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร

รายละเอียด

 • คู่มือหลักปฏิบัติที่ดีในการจัดการสิ่งแวดล้อมสำหรับฟาร์มสุกร

 • ไม่ระบุ

 •   อารักษ์ ชัยกุล
    สมหมาย ฉัตรแสงอุทัย
    นินธพันธุ์ กุลปรีดารัตน์
    อดิศร จันทรประภาเลิศ

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 44 หน้า

 • E20-การบริหาร/ธุรกิจเกษตร

 • T01-มลพิษ

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • สุกร;ฟาร์ม;ของเสียจากฟาร์ม;มลพิษ;การจัดการสิ่งแวดล้อม;การจัดการฟาร์ม;การบำบัดน้ำเสีย;การกำจัดกลิ่น;การกำจัดของเสีย;

 • Swine;Farms;Farm wastes;Pollution;Environmental management;Farm management;Wastewater treatment;Deodorizing;Waste disposal;

 • สุกร;ฟาร์มสุกร;ของเสียจากฟาร์ม;มลพิษ;การจัดการสิ่งแวดล้อม;หลักปฎิบัติที่ดีในการจัดการฟาร์ม;การบำบัดน้ำเสีย;การลดกลิ่นในฟาร์ม;การกำจัดของเสีย

 • Swine farm;Environment management;Good aquaculture practice

 • TAB000025590468

 • 2010-013-0009

 • [1] อารักษ์ ชัยกุล (กรมปศุสัตว์ ส่วนสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์)
  [2] สมหมาย ฉัตรแสงอุทัย (กรมปศุสัตว์)
  [3] นินธพันธุ์ กุลปรีดารัตน์
  [4] อดิศร จันทรประภาเลิศ

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University