คู่มือการเพิ่มความรู้ และทักษะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้านการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

รายละเอียด

 • คู่มือการเพิ่มความรู้ และทักษะเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ด้านการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 68 หน้า

 • P10-ทรัพยากรน้ำ

 • P06-พลังงานทดแทน

 • F04-ปุ๋ย

 • ฟาร์ม;ปศุสัตว์;ฟาร์มเลี้ยงสัตว์;การจัดการของเสีย;การบำบัดน้ำเสีย;การผลิต;ก๊าซชีวภาพ;การใช้;มูลสัตว์;น้ำเสีย;ปุ๋ยอินทรีย์;พืชเศรษฐกิจ;

 • Farms;Livestock;Ranches;Waste management;Wastewater treatment;Production;Biogas;Uses;Dung;Wastewater;Organic fertilizers;Economic plants;

 • ฟาร์มปศุสัตว์;ฟาร์มเลี้ยงสัตว์;การจัดการของเสีย;ระบบบำบัดน้ำเสีย;ระบบผลิตก๊าซชีวภาพ;การใช้ประโยชน์;มูลสัตว์;น้ำเสีย;ปุ๋ยอินทรีย์;พืชเศรษฐกิจ

 • Livestock farm;Wastewater treatment system;Biogas System

 • TAB000025590467

 • 2010-013-0007

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University