การเลี้ยงโคเนื้อ

รายละเอียด

 • การเลี้ยงโคเนื้อ

 • 2547

 •   ยอดชาย ทองไทยนันท์

 • หนังสือ

 • ISBN 974-682-162-8

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ

 • กรุงเทพฯ

 • 248 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • Cattle;Animal husbandry;Animal husbandry methods;Animal husbandry equipment;Animal housing;Animal feeding;Animal health;

 • โคเนื้อ;การเลี้ยงโคเนื้อ;พันธุ์;ระบบการเลี้ยง;การให้อาหาร;พืชอาหารสัตว์;โรงเรือน;สุขภาพโค;การขุนโค

 • Beef cattle

 • 2011-013-0068

 • [1] ยอดชาย ทองไทยนันท์ (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก)

 • [1] (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Husbandry Division. Tak Livestock Research and Breeding Center)

การอ้างอิง

58 455

E-book

Download

Tools

ค้นเพิ่มเติม

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University