ลักษณะและมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย

รายละเอียด

 • ลักษณะและมาตรฐานไก่พื้นเมืองไทย

 • 2546

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • ISBN 974-682-115-6

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 65 หน้า

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • ไก่;เผ่าพันธุ์ดั้งเดิม;สัณฐานวิทยาของสัตว์;ฟีโนไทป์;การถ่ายทอดทางพันธุกรรม;

 • Chickens;Land races;Animal morphology;Phenotypes;Genetic inheritance;

 • ไก่พื้นเมือง;การจำแนกสี;ลักษณะทางสัณฐานวิทยา;มาตรฐานไก่ืพื้นเมือง;อุดมทัศนีย์ไก่เหลืองหางขาว;อุดมทัศนีย์ไก่พระนเรศวร;อุดมทัศนีย์ไก่ประดู่หางดำ;อุดมทัศนีย์ไก่ประดู่เลาหางขาว;อุดมทัศนีย์ไก่เขียวเลาหางขาว;อุดมทัศนีย์ไก่เขียวหางดำ;อุดมทัศนีย์ไก่เทาหางขาว;อุดมทัศนีย์ไก่ทองแดงหางดำ;อุดมทัศนีย์ไก่นกแดง;อุดมทัศนีย์ไก่นกกด;อุดมทัศนีย์ไก่ลายหางขาว;อุดมทัศนีย์ไก่ชี;ลักษณะประจำพันธุ์

 • Native chickens

 • DLD010101

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University