คู่มือสุขภาพโคเนื้อ

รายละเอียด

 • คู่มือสุขภาพโคเนื้อ

 • ไม่ระบุ

 •   ปัจฉิมา อินทรกำแหง
    รื่นฤดี บุณยะโหตระ
    ลัดดา มูลิกา
    มนยา เอกทัตร์
    สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์
    สมใจ กมลศิริพิชัยพร
    เรขา คณิตพันธ์
    เจษฎา รัตโณภาส

  เพิ่มเติม

 • หนังสือ

 • ISBN 974-682-267-5

 • กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 95 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • L70-สัตวแพทยศาสตร์

 • L73-โรคสัตว์

 • Beef cattle;Animal husbandry;Animal health;Vaccination;Infectious diseases;Diagnosis;

 • โคเนื้อ;การเลี้ยงโคเนื้อ;สุขภาพสัตว์;การให้วัคซีน;โรคติดเชื้อ;การชันสูตรโรค

 • Beef cattle;Cattle;Cattle nutrition;Animal health

 • [1] ปัจฉิมา อินทรกำแหง
  [2] รื่นฤดี บุณยะโหตระ
  [3] ลัดดา มูลิกา
  [4] มนยา เอกทัตร์
  [5] สุรพงษ์ วงศ์เกษมจิตต์
  [6] สมใจ กมลศิริพิชัยพร
  [7] เรขา คณิตพันธ์
  [8] เจษฎา รัตโณภาส

  เพิ่มเติม

 • [1]

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University