การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย: เอกสารเผยแพร่

รายละเอียด

 • การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์แบบปล่อย: เอกสารเผยแพร่

 • Free-range organic egg/Happy chick

 • 2553

 •   จินตนา อินทรมงคล

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์ ศูนย์ปศุสัตว์อินทรีย์

 • กรุงเทพฯ

 • 29 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • Layer chickens;Organic agriculture;Animal husbandry;Animal welfare;Disease control;Drug plants;

 • ไก่ไข่;ปศุสัตว์อินทรีย์;การเลี้ยงไก่แบบปล่อย;คุณค่าทางโภชนะ;สวัสดิภาพสัตว์;โรคสัตว์;การป้องกันโรค;สมุนไพร

 • Layer chickens;Happy chick;Free-range organic egg;Organic husbandry

 • 2011-013-0041

 • [1] จินตนา อินทรมงคล (กรมปศุสัตว์ กองบำรุงพันธุ์สัตว์)

 • [1] Jintana Intaramongkol (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Animal Husbandry Division)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University