คู่มือไก่โรดไทยและการเลี้ยง

รายละเอียด

 • คู่มือไก่โรดไทยและการเลี้ยง

 • ไม่ระบุ

 •   อำนวย เลี้ยวธารากุล
    ดรุณี โสภา
    เจนณรงค์ คำมงคุณ
    จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา
    วรวรรณ ปะวะเสนัง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ

 • กรุงเทพฯ

 • 31 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • ไก่;สัณฐานวิทยาของสัตว์;การเพาะเลี้ยงสัตว์ปีก;การใช้ประโยชน์;ปศุสัตว์;ลูกไก่;ไก่สาว;การวางไข่;การผลิต;ผลผลิต;ต้นทุนในการผลิต;โรคของสัตว์;การควบคุมโรค;

 • Chickens;Animal morphology;Aviculture;Usage;Livestock;Chicks;Pullets;Oviposition;Production;Yields;Production costs;Animal diseases;Disease control;

 • ไก่โรดไทย;ลักษณะประจำพันธุ์;ไข่ไก่;การเลี้ยงไก่;ระบบการเลี้ยงไก่;การใช้ประโยชน์พันธุ์;ปศุสัตว์;ลูกไก่;ไก่สาว;การวางไข่;อาหารไก่;การผลิตลูกไก่;ผลผลิต;ต้นทุนการผลิต;โรค;การป้องกันโรค

 • Rhode Thai

 • TAB000025590075

 • [1] อำนวย เลี้ยวธารากุล (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  [2] ดรุณี โสภา (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  [3] เจนณรงค์ คำมงคุณ (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  [4] จิรวรรณ จุ้ยวัดเลา (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)
  [5] วรวรรณ ปะวะเสนัง (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาปศุสัตว์ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ)

  เพิ่มเติม

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University