พยาธิอะนิสซาคิส (Anisakis simplex) ในปลาทะเลและปลาหมึก

รายละเอียด

 • พยาธิอะนิสซาคิส (Anisakis simplex) ในปลาทะเลและปลาหมึก

 • 2558

 •   เอกรินทร์ คงขำ

 • บทความในวารสาร

 • จดหมายข่าวสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ

 • National Institute of Animal Health (NIAH) Newsletter (Thailand)

 • เม.ย.-พ.ค. 2558

 • ปีที่ 14 ฉบับที่ 4 หน้า 1-3

 • ไทย

 • L72-ศัตรูสัตว์

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • ปลาทะเล;ปลาหมึก;พยาธิอะนิสซาคิส;วงจรชีวิต;การทำให้เกิดโรค;การวินิจฉัย;การรักษา;การป้องกัน

 • TAB000125583381

 • [1] เอกรินทร์ คงขำ (กรมปศุสัตว์ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กลุ่มพยาธิวิทยา)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University