ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้ากินนีมอมบาซา และหญ้ากินนีโคโลเนียว ภายใต้สภาพร่มเงาสวนปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายละเอียด

 • ผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้ากินนีสีม่วง หญ้ากินนีมอมบาซา และหญ้ากินนีโคโลเนียว ภายใต้สภาพร่มเงาสวนปาล์มน้ำมันอายุ 3-5 ปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

 • 2556

 •   จักรี เทศอาเส็น
    อภิชาติ บุญเรืองขาว
    เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม
    สมพล ไวปัญญา

 • บทความในวารสาร

 • สัตวบาล

 • เม.ย.-มิ.ย. 2556

 • ปีที่ 23 ฉบับที่ 103 หน้า 9-16

 • http://www.ahathai.com

 • ไทย

 • F01-การผลิตพืช

 • หญ้ากินนีสีม่วง;หญ้ากินนีมอมบาซา;หญ้ากินนีโคโลเนียว;ผลผลิต;องค์ประกอบทางเคมี;สวนปาล์ม;การปลูกสภาพร่มเงา;จ.สุราษฎ์ธานี

 • TAB000125564477

 • [1] จักรี เทศอาเส็น (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎธานี)
  [2] อภิชาติ บุญเรืองขาว (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎธานี)
  [3] เกียรติศักดิ์ กล่ำเอม (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยพืชอาหารสัตว์)
  [4] สมพล ไวปัญญา (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎธานี)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University