การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 1: การคัดเลือกควายงามตามอุดมคติหรืออุดมทัศนีย์ (Ideal Type)

รายละเอียด

 • การคัดเลือกควายโดยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตอนที่ 1: การคัดเลือกควายงามตามอุดมคติหรืออุดมทัศนีย์ (Ideal Type)

 • 2556

 •   กิตติ กุบแก้ว

 • บทความในวารสาร

 • โคบาลแมกกาซีน

 • ก.ค. 2556

 • ปีที่ 10 ฉบับที่ 114 หน้า 78-80

 • ไทย

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • L40-โครงสร้างสัตว์

 • กระบือไทย;การคัดเลือก;ลักษณะโครงสร้าง;บั้งคอ;อ้องคอ;บ้องคอ;ขน;ผิวหนัง;สีขน;อุดมทัศนีย์;เกษตรกร;ภูมิปัญญาท้องถิ่น

 • TAB000125562476

 • [1] กิตติ กุบแก้ว (กรมปศุสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University