การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อนยา กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (salbutamol และ ractopamine) ในตัวอย่างน้ำดื่มจากฟาร์มปศุสัตว์: ผลงานวิชาการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

รายละเอียด

 • การทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์การปนเปื้อนยา กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ (salbutamol และ ractopamine) ในตัวอย่างน้ำดื่มจากฟาร์มปศุสัตว์: ผลงานวิชาการ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 • Validation of analytical method for simutaneous determination of beta-agonist drugs (Salbutamol, Ractopamine) contamination in water

 • ไม่ระบุ

 •   ประกิต บุญพรประเสริฐ
    จุฬาพร ศรีหนา
    สุนนท์ กิตติจารุวัฒนา
    ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

 • [ม.ป.ท.]

 • 22 หน้า

 • Q53-การปนเปื้อนของอาหารสัตว์

 • น้ำดื่ม;การผลิตสัตว์;ฟาร์ม;สารต่อต้าน;ยา;การปนเปื้อน;วิธีการวิเคราะห์;การทดสอบ;

 • Drinking water;Animal production;Farms;Agonists;Drugs;Contamination;Analytical methods;Testing;

 • น้ำดื่ม;ฟาร์มปศุสัตว์;เบต้าอะโกนิสต์;ซัลบูทามอล;แรคโตพามีน;การปนเปื้อน;ความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์;การทดสอบ

 • Water;Livestock farm;Beta-agonist drugs;Salbutamol;Ractopamine;Contamination;Analytical method;Validation

 • TAB000225550278

 • [1] ประกิต บุญพรประเสริฐ (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [2] จุฬาพร ศรีหนา (กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์)
  [3] สุนนท์ กิตติจารุวัฒนา (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)
  [4] ชูศักดิ์ อาจสูงเนิน (กรมปศุสัตว์ สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

 • [1] Prakit Boonpornprasert (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Quality Control of Livestock Products)
  [2] Julaporn Srinha (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Livestock Standard and Certification)
  [3] Sunan Kittijaruwattana (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Quality Control of Livestock Products)
  [4] Chusak Ardsoongnearn (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Bureau of Quality Control of Livestock Products)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University