หวายข้อ: หญ้ายอดนิยมของวัวชน

รายละเอียด

 • หวายข้อ: หญ้ายอดนิยมของวัวชน

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • ISBN

 • กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎธานี

 • สุราษฎร์ธานี

 • 2 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • Hemarthria;หญ้าที่เป็นอาหารสัตว์;กายวิภาคของพืช;การปลูก;การใช้;

 • Hemarthria;Feed grasses;Plant anatomy;Planting;Uses;

 • หญ้าหวายข้อ;ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์;การปลูก;การใช้ประโยชน์

 • Hemarthria compressa;Whip grass;Plant morphology;Planting;Utilization

 • TAB000025540714

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University