คำแนะนำการเลี้ยงแพะ

รายละเอียด

 • คำแนะนำการเลี้ยงแพะ

 • ไม่ระบุ

 •   สุรชน ต่างวิวัฒน์

 • หนังสือ

 • 974-415-428-9

 • กรมปศุสัตว์ โครงการพัฒนาปศุสัตว์ภาคใต้เพื่อการส่งออก

 • กรุงเทพฯ

 • 26 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • แพะ;การเลี้ยงสัตว์;วิธีการเลี้ยงสัตว์;เครื่องมือสัตวบาล;โรงเรือนสัตว์;การให้อาหารสัตว์;สุขภาพสัตว์;การควบคุมโรค;

 • Goats;Animal husbandry;Animal husbandry methods;Animal husbandry equipment;Animal housing;Animal feeding;Animal health;Disease control;

 • แพะ;การเลี้ยงแพะ;ระบบการเลี้ยง;โรงเรือน;พันธุ์;การให้อาหาร;สูตรอาหาร;สุขภาพแพะ;การตกแต่งกีบ

 • Capra hircus;Goats;Livestock systems;Animal housing

 • TAB000025540713

 • [1] สุรชน ต่างวิวัฒน์

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University