ตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

รายละเอียด

 • ตารางคุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์: เอกสารคำแนะนำ

 • 2547

 •   วรรณา อ่างทอง
    สุดดี พงษ์เพียจันทร์
    วารุณี พานิชผล

 • หนังสือ

 • 974-682-167-9

 • กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 37 หน้า

 • L02-อาหารสัตว์

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • อาหารสัตว์;วัตถุดิบ;คุณค่าทางโภชนาการ;องค์ประกอบทางเคมี;วิธีการวิเคราะห์;

 • Feeds;Raw materials;Nutritive value;Chemical composition;Analytical methods;

 • อาหารสัตว์;วัตถุดิบอาหารสัตว์;ตารางคุณค่าทางโภชนะ;องค์ประกอบทางเคมี;ปริมาณสารอาหาร

 • Feeds;Feedstuff;Nutritive value;Chemical composition;Analytical methods

 • TAB000025540708

 • [1] วรรณา อ่างทอง (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์)
  [2] สุดดี พงษ์เพียจันทร์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์)
  [3] วารุณี พานิชผล (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์และพืชอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University