พืชอาหารสัตว์และการปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์

รายละเอียด

 • พืชอาหารสัตว์และการปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์

 • ไม่ระบุ

 •   ชาญชัย มณีดุลย์

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 24 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • พืชอาหารสัตว์;โคนม;การปลูก;การเตรียมพื้นที่;พื้นที่เลี้ยงสัตว์;

 • Forage;Dairy cattle;Planting;Site preparation;Feedlots;

 • พืชอาหารสัตว์;โคนม;การพัฒนาพืชอาหารสัตว์;การปลูก;การเตรียมดิน;การปรับปรุงทำเลเลี้ยงสัตว์

 • Forage;Dairy cattle;Planting;Improvement location

 • TAB000025540689

 • 2011-013-0013

 • [1] ชาญชัย มณีดุลย์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University