เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยเกษตรกร: คู่มือเกษตรกร

รายละเอียด

 • เทคนิคการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์โดยเกษตรกร: คู่มือเกษตรกร

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 22 หน้า

 • F03-เมล็ดพันธุ์

 • Brachiaria ruziziensis;Panicum maximum;Stylosanthes hamata;Stylosanthes guianensis;Centrosema pubescens;พืชอาหารสัตว์;ถั่วอาหารสัตว์;เมล็ดพันธุ์;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การปลูก;การจัดการการผลิตพืช;การเก็บเกี่ยว;การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์;

 • Brachiaria ruziziensis;Panicum maximum;Stylosanthes hamata;Stylosanthes guianensis;Centrosema pubescens;Forage;Feed legumes;Seed;Seed production;Planting;Crop management;Harvesting;Seed cleaning;

 • พืชอาหารสัตว์;หญ้ารูซี่;หญ้ากินนีสีม่วง;ถั่วฮามาต้า;ถั่วเกรแฮมสไตโล;ถั่วเซนโตรซีมา;การผลิตเมล็ดพันธุ์;การเตรียมเมล็ดพันธุ์;การปลูก;การจัดการการผลิตเมล็ดพันธุ์พืช;การเก็บเกี่ยว;การทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์

 • Forage;Brachiaria ruziziensis;Ruzi grass;Panicum maximum;Purple guinea;Stylosanthes hamata;Stylosanthes guianensis;Centrosema pubescens;Seed production;Planting

 • TAB000025540686

 • 2011-013-0052

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University