คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

รายละเอียด

 • คุณค่าทางอาหารสัตว์ของหญ้าแฝก

 • ไม่ระบุ

 •   วารุณี พานิชผล

 • หนังสือ

 • กรุงเทพฯ

 • 18 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • Vetiveria zizanioides;Vetiveria;พืชอาหารสัตว์;พืชที่เป็นอาหารสัตว์;อาหารสัตว์;คุณค่าทางโภชนาการ;กายวิภาคของพืช;ปริมาณน้ำหนักแห้ง;ผลผลิต;

 • Vetiveria zizanioides;Vetiveria;Forage;Feed crops;Feeds;Nutritive value;Plant anatomy;Dry matter content;Yields;

 • หญ้าแฝกหอม;หญ้าแฝกดอน;หญ้าอาหารสัตว์;อาหารสัตว์;คุณค่าทางโภชนะ;ลักษณะทางสัณฐานวิทยา;ผลผลิตน้ำหนักแห้ง

 • Vetiveria zizanioides;Vetiver grass;Forage;Feeds;Nutritive Value;Plant morphology;Dry matter yield

 • TAB000025540678

 • 2011-013-0079

 • [1] วารุณี พานิชผล (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มงานวิเคราะห์อาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University