คำแนะนำการให้อาหารข้นแก่โคนม

รายละเอียด

 • คำแนะนำการให้อาหารข้นแก่โคนม

 • ไม่ระบุ

 •   เดชา เจนกลรบ

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 21

 • L02-อาหารสัตว์

 • โคนม;อาหารสัตว์;อาหารข้น;อาหารหยาบ;สารอาหาร;ความต้องการธาตุอาหาร;คุณภาพ;

 • Dairy cattle;Feeds;Concentrates;Roughage;Nutrients;Nutritional requirements;Quality;

 • โคนม;อาหารข้น;การให้อาหาร;สารอาหาร;ความต้องการสารอาหารของโค;ปริมาณการกินอาหาร;อาหารหยาบ;คุณภาพอาหารสัตว์

 • Dairy cattle;Concentrate;Feeds;Nutrient;Nutrition requirement;Roughage;Quality

 • TAB000025540676

 • 2011-013-0057

 • [1] เดชา เจนกลรบ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มงานวิจัยอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University