การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หลักสูตรภายใต้โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก

รายละเอียด

 • การจัดการสิ่งแวดล้อมในฟาร์มสุกรสำหรับเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ หลักสูตรภายใต้โครงการการจัดการของเสียในฟาร์มปศุสัตว์ในภาคพื้นเอเชียตะวันออก

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • 978-974-682-295-4

 • กรมปศุสัตว์ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ส่วนพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 119 หน้า

 • L01-การผลิตสัตว์

 • Q70-การแปรรูปวัสดุเหลือใช้เกษตร

 • P01-การอนุรักษ์ธรรมชาติ/ที่ดิน

 • สุกร;ปศุสัตว์;การจัดการฟาร์ม;การจัดการปศุสัตว์;การจัดการสิ่งแวดล้อม;การจัดการของเสีย;การกำจัดของเสีย;การบำบัดน้ำเสีย;การใช้ประโยชน์จากของเสีย;การลดปริมาณของเสีย;การควบคุมมลพิษ;เทคโนโลยีที่เหมาะสม;กฎหมาย;ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;

 • Swine;Livestock;Farm management;Livestock management;Environmental management;Waste management;Waste disposal;Wastewater treatment;Waste utilization;Waste reduction;Pollution control;Appropriate technology;Law;Environmental impact;

 • สุกร;ฟาร์สุกร;การจัดการสิ่งแวดล้อม;การจัดการของเสีย;ของเสีย;ผลกระทบสิ่งแวดล้อม;การบำบัดน้ำเสีย;กฎหมายสิ่งแวดล้อม;การป้องกันมลพิษ;เทคโนโลยีสะอาด;การลดของเสียให้น้อยที่สุด;การนำไปใช้ประโยชน์;การกำจัด

 • Pig;Swine;Swine farm;Environmental management;Waste management;Waste;Environment impact;Wastewater treatment;Environmental law;Pollution prevention;Clean technology;Waste minimization;Utilization;Disposal

 • TAB000025520384

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University