วัตถุดิบอาหารสุกร

รายละเอียด

 • วัตถุดิบอาหารสุกร

 • ไม่ระบุ

 •   วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์
    เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 31 หน้า

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • สุกร;อาหารสัตว์;วัตถุดิบ;สารอาหาร;ส่วนประกอบโดยประมาณ;ส่วนผสม;

 • Swine;Feeds;Raw materials;Nutrients;Proximate composition;Ingredients;

 • สุกร;อาหารสุกร;วัตถุดิบอาหารสัตว์;ส่วนประกอบสารอาหาร

 • Pig;Feeds;Feedstuff;Nutrient composition

 • TAB000025540693

 • 2011-013-0055

 • [1] วิโรจน์ วนาสิทธิชัยวัฒน์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์)
  [2] เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิเคราะห์อาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University