การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์

รายละเอียด

 • การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าอาหารสัตว์

 • ไม่ระบุ

 • - ไม่มีข้อมูลผู้แต่ง

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 28 หน้า

 • F01-การผลิตพืช

 • Q52-การแปรรูปอาหารสัตว์

 • พืชอาหารสัตว์;การปลูก;การเตรียมพื้นที่;การเตรียมพืชก่อนปลูก;การป้องกันกำจัดวัชพืช;การเก็บรักษา;หญ้าหมัก;

 • Forage;Planting;Site preparation;Preplanting treatment;Weed control;Storage;Haylage;

 • หญ้าอาหารสัตว์;การปลูก;การจัดการแปลง;การเตรียมดิน;การเตรียมเมล็ดพันธุ์;การควบคุมวัชพืช;การใส่ปุ๋ย;ค่าใช้จ่าย;การเก็บรักษาคุณภาพ;การทำหญ้าหมัก

 • Forage crops;Planting;Plantation management;Soil preparation;Seed preparation;Weed control;Shelf life;Silage

 • TAB000025540673

 • 2011-013-0053

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University