อาหารไก่พื้นเมือง

รายละเอียด

 • อาหารไก่พื้นเมือง

 • ไม่ระบุ

 •   นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ
    เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์

 • หนังสือ

 • กรมปศุสัตว์ กองส่งเสริมการปศุสัตว์

 • กรุงเทพฯ

 • 21 หน้า

 • Q54-องค์ประกอบอาหารสัตว์

 • L02-อาหารสัตว์

 • ไก่;อาหารสัตว์;ความต้องการของสัตว์;ความต้องการธาตุอาหาร;สารอาหาร;วัตถุดิบ;ส่วนผสม;การให้อาหารสัตว์;

 • Chickens;Feeds;Animal needs;Nutritional requirements;Nutrients;Raw materials;Ingredients;Animal feeding;

 • ไก่พื้นเมือง;อาหารสัตว์;ความต้องการสารอาหารของไก่;สารอาหาร;วัตถุดิบอาหารสัตว์;สูตรอาหารสัตว์;การให้อาหารสัตว์ตามระยะการพัฒนา

 • Local chicken;Feeds;Nutrition requirement;Nutrient;Feedstuff;Formula feeding;Feeding

 • TAB000025540703

 • 2011-013-0020

 • [1] นพวรรณ ไชยานุกูลกิตติ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์)
  [2] เสาวคนธ์ โรจนสถิตย์ (กรมปศุสัตว์ กองอาหารสัตว์ กลุ่มวิจัยอาหารสัตว์)

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University