การเปรียบเทียบผลของรีซาซูรินที่ 1 และ 3 ชั่วโมง กับจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด โคไลฟอร์ม และเซลล์โซมาติก

รายละเอียด

 • การเปรียบเทียบผลของรีซาซูรินที่ 1 และ 3 ชั่วโมง กับจำนวนแบคทีเรียทั้งหมด โคไลฟอร์ม และเซลล์โซมาติก

 • Comparison of resazurin test scores on milk, after 1 and 3 hours and comparing it with total bacteria, coliform and somatic cell counts

 • 2544

 •   วิทยา สุริยาสถาพร
    โสภัชย์ ชวาลกุล

 • บทความในวารสาร

 • เวชชสารสัตวแพทย์

 • Thai Journal of Veterinary Medicine (Thailand)

 • 2544

 • ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 หน้า 43-50

 • ไทย

 • U30-วิธีการวิจัย

 • Q03-การปนเปื้อนอาหาร

 • น้ำนม;สุขศาสตร์;รีซาซูริน;การทดสอบ;แบคทีเรีย;โคไลฟอร์ม;เซลล์โซมาติก

 • TAB455093

 • [1] วิทยา สุริยาสถาพร (กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม)
  [2] โสภัชย์ ชวาลกุล

 • [1] Witaya Suriyasathaporn (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Nakhon-Pathom Livestock Office)
  [2] Sophat Chawalkul

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University