การวิเคราะห์เส้นโค้งน้ำนมแพะลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียน

รายละเอียด

 • การวิเคราะห์เส้นโค้งน้ำนมแพะลูกผสมพันธุ์แองโกลนูเบียน

 • Analysis of lactation curves in crossbred Anglo-nubian goats

 • ศุภวารมหามงคลเฉลิมพระชนม์ 72 พรรษา: ประมวลเรื่องงานประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 25 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2542 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

 • Proceedings of the 25th annual conference of the Thai veterinary medical association under royal patronage

 • 2542

 •   บรรจง จงรักษ์วัฒนา
    สิรพงศ์ ศิริรักษ์
    ชัชวาล วิริยะสมบัติ

 • บทความในหนังสือ

 • ISBN 974-333-054-2

 • สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 • กรุงเทพฯ

 • 404 หน้า

 • ไทย

 • U10-คณิตศาสตร์/สถิติ

 • L10-การปรับปรุงพันธุ์สัตว์

 • GOATS;LACTATION;CROSSBREDS;STATISTICAL METHODS;SELECTION;SELECTION CRITERIA;

 • แพะ;พันธุ์แองโกลนูเบียน;เส้นโค้งน้ำนม;การให้น้ำนม;แบบจำลอง;การวิเคราะห์;การคัดเลือก;ปรับปรุงพันธุ์

 • TAB444607

 • [1] บรรจง จงรักษ์วัฒนา (กรมปศุสัตว์ สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา จังหวัดสงขลา)
  [2] สิรพงศ์ ศิริรักษ์
  [3] ชัชวาล วิริยะสมบัติ

 • [1] Banjong Jongrakwattana (Department of Livestock Development, Bangkok (Thailand). Thepa Livestock Breeding Station)
  [2] Sirapong Siriraksa
  [3] Chatchaval Viriyasombat

การอ้างอิง

Copyright@2015 Office of the University Library, Kasetsart University